03 دسامبر 2018

انواع سبک های گرافیکی

سبک های گرافیکی به دو دسته تقسیم می شوند: الف. سبک های گرافیکی بیت مپی یا رستری و یا پیکسلی ب . برداری هر یک از […]